About

Doelstelling

De Stichting Misha Mengelberg heeft ten doel de nalatenschap van de componist en musicus Misha Mengelberg (1935- 2017) te inventariseren, bewaren en valoriseren en de daaruit volgende resultaten publiekelijk toegankelijk te maken, met inbegrip van alle initiatieven die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Bestuurssamenstelling en functie

 • Mevrouw Andrea Mengelberg – Voorzitter
 • Mevrouw Carolyn Muntz – Penningmeester
 • De heer Huub van Riel – Secretaris

Beloningsbeleid

Wij ambiëren een zo klein mogelijke overhead, zodat ons budget maximaal beschikbaar is voor het verwezenlijken van de projecten. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beleidsplan

 1. Het instellen en in stand houden van een werkgroep, waarin individuele en/of collectieve activiteiten in de onder het eerste lid genoemde zin worden ondersteund en gepropageerd;

 2. Het instellen en in stand houden van een archief waarin de materialen die onderdeel zijn of verband houden met de doelstelling van de stichting worden bewaard en toegankelijk gemaakt;

 3. Het stimuleren van het uitdragen en bestuderen, in artistieke, wetenschappelijke of andere zin, van de vruchten van Misha Mengelbergs muzikale, kunstzinnige en organisatorische activiteiten en gedachtegoed;

 4. Het gebruik van alle wettige middelen, welke naar het oordeel van het bestuur voor de doelstelling van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Activiteitenkalender 2024

 • De stichting beraamt samenwerkingsinitiatieven met het Nederlands Jazz Archief, het Nederlands Muziek Instituut, de stichting Donemus, de Rhythm Changes Conference, internationale jazzpodia en conservatoria in binnen- en buitenland.
 • De stichting beoogt muziekdocenten die door Misha Mengelberg geïnspireerd zijn en/of bij hem gestudeerd hebben, te motiveren zijn muziek onder jongere generaties uit te dragen. De stichting zal wetenschappelijk onderzoek ondersteunen, in nauwe samenwerking met uitgevers. De stichting wil Misha Mengelbergs opnamen toegankelijker maken door het in kaart brengen van zijn vele podiumoptredens, mede in de vorm van een sessionografie op de beoogde website.

 • De stichting zal de kennis en inzichten vergaren van diegenen die Misha Mengelberg van nabij hebben meegemaakt, onder wie de vele musici met wie hij speelde, alsmede journalisten, concertorganisatoren en andere muziekprofessionals. Wij willen Misha Mengelbergs nalatenschap geenszins als museumstukken koesteren, maar menen dat zijn betekenis voor de Nederlandse cultuur in haar geheel (niet slechts voor de muziekwereld) onverminderd actueel is.

 • Naar overtuiging van de stichting kunnen Misha Mengelbergs oorspronkelijke filosofie en opvattingen creativiteit en vernieuwing stimuleren. Zijn composities zullen voor conservatoria toegankelijk worden gemaakt en
  zijn bladmuziek voor muziekscholen, zodat beginnende musici via zijn toegankelijker composities vertrouwd kunnen raken met improviseren. De stichting zal het jeugdpianoboek Mishakosmos ondersteunen en daarnaast ook de bladmuziek van Goeden Dagjes (een ruime keuze uit zijn jazzstukken) reviseren en distribueren.

 • Muzikale ambassadeurs voor de muziek en denkwijze van Misha Mengelberg zijn leden van het ICP Orkest waarvan hij medeoprichter was, alsmede de vele internationaal gerenommeerde musici die met hem hebben samengewerkt.

 • Er wordt gewerkt aan een website die zal bijdragen aan het verwezenlijken van de doelen van de stichting. De website zal fungeren als archief en een context bieden voor het werk van Misha Mengelberg, in de vorm van een geautoriseerde biografie, interviews met (en teksten van anderen over) Misha Mengelberg, een discografie en sessionografie, een overzicht van optredens, een literatuurlijst en een multimedia-archief met fotografie, geluids- en video-opnamen. Daarnaast zal de website een overzicht bieden van huidige en toekomstige concerten, voorstellingen enzovoorts betreffende het werk van Misha Mengelberg.

ANBI Informatie

Naam
Stichting Misha Mengelberg

RSIN/fiscaalnummer
8602.43.515

Rekeningnummer
NL65 TRIO 0788 8546 66

Contactgegevens
Stichting Misha Mengelberg
Prinseneiland 99″
1013 LN Amsterdam
info@mishamengelberg.com